asset thumbnail
White Paper

Xây dựng Kiến trúc Zero Trust Enterprise

Zero Trust là một cách tiếp cận chiến lược với ANTT/ATTT giúp bảo vệ tổ chức bằng cách xoá bỏ sự tin tưởng ngầm định và liên tục xác minh các pha của quá trình tương tác số. Mô hình Zero Trust đã bắt đầu trở thành sự ưu tiên hàng đầu trong suy nghĩ của các nhà lãnh đạo có nhu cầu bắt kịp với xu hướng Chuyển đổi số và đáp ứng linh hoạt với sự thay đổi nhanh chóng và liên tục của mặt bằng chung về ANTT/ATTT. Tuy nhiên không may là nhiều tổ chức vẫn đang vật lộn vất vả với sự tích hợp nghèo nàn và lỏng lẻo giữa các sản phẩm riêng lẻ mà không đồng bộ và hướng theo cách tiếp cận chiến lược được mong đợi bởi Hội đồng Quản trị và các lãnh đạo cấp cao.